This is alternative content.

Jesteś tutaj:
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku
 
Konto bankowe dla opłat za odpady komunalne
Nr konta: 38 9113 1027 2005 3000 0045 0018
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Orły, od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/201/2020 Rady Gminy Orły z dnia grudnia 2020r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Podk. 2020r. poz. 2566), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn ilości zużytej wody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza wybór jednej z czterech metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata może stanowić iloczyn stawki z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub z ilością zużytej wody z danej nieruchomości lub z powierzchni lokalu mieszkalnego. Czwartą dopuszczalną metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zryczałtowana opłata od gospodarstwa domowego.
Ostatnia z metod, która obowiązywała na terenie Gminy polegała na naliczeniu opłaty za odbiór odpadów komunalnych od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W praktyce była nie do zweryfikowania, ponieważ stwarzała możliwość podania nieprawdziwych danych w deklaracjach – zaniżanie liczby mieszkańców.
Od czasu wybuchu epidemii COVID-19 (marzec) zaobserwowano duży napływ mieszkańców powracających z zagranicy, uczniów z internatów oraz studentów szkół wyższych.  Do Wójta wpłynęła tylko jedna korekta deklaracja zwiększającą liczbę osób zamieszkałych w nieruchomości.  Rada Gminy Orły podjęła decyzję o docelowym wprowadzeniu na terenie Gminy nowej metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie ilości zużytej wody.  Nowa metoda umożliwia weryfikację ilości zużytej wody przez mieszkańców podanej w deklaracji (dane o ilości zużytej wody są ewidencjonowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych - komunikat w załączeniu).
W przypadku braku opomiarowania zużytej wody na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy lub w przypadku, gdy nieruchomość nie jest podłączona do gminnej sieci wodociągowej (posiada własne ujęcie wody - studnię) podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn  osób zamieszkujących nieruchomość i przeciętnej normy zużycia wody zgodnej z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) oraz stawki opłaty określonej w uchwale.
Właściciel zasiedlający nieruchomość w danym roku podatkowym, w tym właściciel nieruchomości nowo zamieszkałej, przez okres pierwszego roku zasiedlenia nieruchomości lub od daty zamieszkania w niej pierwszego mieszkańca wyliczają opłatę na podstawie przeciętnego miesięcznego zużycia wody przez mieszkańca, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
Metoda naliczania opłaty uzależniona od zużycia wody daje gwarancję rozłożenia kosztów gospodarki odpadami w zależności od ilości osób przebywających w gospodarstwie domowym, a co za tym idzie ilości produkowanych odpadów. Przyjęcie metody naliczania opłaty uzależnionej od zużycia wody pozwoli na zmniejszenie deficytu budżetowego w gospodarce odpadami komunalnymi wywołanego skokowym wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.
 
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
-  12,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości (zużycie wody za rok poprzedni ustalone w oparciu o wodomierz główny z wyłączeniem zużycia wody odrębnie opomiarowanej) przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny,
- od 1 luty 2023 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody, jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.

Ze zwolnienia będą mogli skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku. Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez podmiot wykonujący usługę.
 
U W A G A !!!

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył oświadczenie o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
- nie posiada kompostownika przydomowego,
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
- uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownik, utraci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi potwierdzone na podstawie decyzji administracyjnej. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie, co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej. Ponowne  skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji.
 
Bezwzględna segregacja odpadów.
Zgodnie z nowelizacją przepisów na terenie Gminy Orły wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny i nowe zasady segregacji odpadów – (jednolite na terenie całego kraju) – wprowadzono w związku z wejściem we wrześniu 2019 w życie przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579).
Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie gminy wynosi 19,00 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości. jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ważne ! Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Orły zobowiązani są zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Orły.
 
Zgodnie z przepisami zakazuje się na terenie Gminy Orły:
spalania pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi; umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Popioły (zimne) właściciel nieruchomości może zagospodarować na własne potrzeby poprzez: utwardzenie dojazdów i przejść wyłącznie na terenie własnej posesji kompostowanie popiołu drzewnego.

 

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Orły w 2024 rok

Zabudowa jednorodzinna
Zabudowa wielorodzinna


ODPADY KOMUNALNE SUROWCÓW WTÓRNYCH z gminy Orły na rok 2024 odbierane przez Zakład Oczyszczania
„B i M Dybkowie” 37-716 ORŁY UL. W. Witosa 15  Tel. 506-424-776


PROSIMY POJEMNIKI I WORKI Z ODPADAMI WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7.00
 
Worki do gromadzenia odpadów:
  1. Kolor niebieski – papier i tektura
  2. Kolor żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – łącznie
  3. Kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne
  4. Kolor brązowy – BIOODPADY -  odbiór tylko w workach do tego przeznaczonych
  5. Worki czarne lub w dowolnej kolorystyce oznaczone napisem odpady komunalne ( odpady niesegregowane)
  6. Worki szare – przeznaczone na popiół
 
PSZOK
LOKALIZACJA:
NIZINY 290 ( NA TERENIE EKOLINE USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O)
CZYNNE W KAŻDY PONIEDZOIAŁEK W GODZ. 7-15

  

 

 ABC SEGREGACJI !!!
 
Od 1 stycznia 2018 r. wejdą nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.
WAŻNE - > Proszę zapoznać się z szczegółami gdzie wrzucać konkretne odpady

KLIK ►  ABC SEGREGACJI !!!
 

Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów rolniczych

Zgodnie  z art.  3  ust.  2  pkt  9  lit.  f  ustawy  z dnia  13  września  1996  r. o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (Dz.  U.  z 2019 r. poz.   2010 z późn. zm. ) poniżej podane są adresy punktów zbierania odpadów pochodzenia rolniczego.
Zgodnie z pozyskanymi informacjami powyższe odpady na terenie Gminy Orły można przekazać firmie Ekoline Usługi Komunalne Sp. z o.o. Niziny 290, 37-716 Orły lub innym podmiotom posiadające uregulowania formalnoprawne w zakresie  odpadów na terenie całego kraju.
W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze informujemy, że można je oddać w punktach świadczących wymianę opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. To wytwórca tych odpadów ma obowiązek przekazania ich podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie, skoro nie udało się ich zagospodarować w miejscu wytworzenia. Zatem, gmina nie ma obowiązku organizowania zbiórek opon z maszyn i urządzeń rolniczych.
Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Orły, którzy są wytwórcami odpadów rolniczych w postaci: folii, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań typu Big Bag, opakowań po nawozach, zużytych opon z pojazdów rolniczych, że zobligowani  są do ich utylizacji we własnym zakresie. Wyżej wymienione odpady nie są odbierane w ramach opłat za odpady komunalne sprzed  posesji. System gospodarowania odpadami obowiązujący od 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady pochodzące z produkcji rolniczej takimi nie są. Zatem zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z przed posesji na terenie Gminy.
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc luty 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
Kalendarz Imprez
<< Luty >>

2024-02-24

Sobota

2024-02-25

Niedziela

2024-02-26

Poniedziałek

2024-02-27

Wtorek

2024-02-28

Środa

2024-02-29

Czwartek

2024-03-01

Piątek

Luty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

d1764cb6709cf585471a320624a52ced
http://www.alp-carp.com/http://www.wrota.podkarpackie.pl/http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013http://www.powiat.przemysl.pl/http://www.arimr.gov.pl/http://www.pup.przemysl.pl/
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.