This is alternative content.

Jesteś tutaj:
Dziedzictwo które łączy regiony


Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Drohojowie jest miejscem pochówku żołnierzy armii austro- węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej, poległych prawdopodobnie w 1919 roku. Cmentarz zlokalizowany jest niedaleko zabudowań wsi w północnej części. Znajduje się na niewielkim wzgórzu i w połączeniu z zadrzewieniem tworzy wyraźny akcent w krajobrazie. Cmentarz posiada kształt regularnego pięcioboku o symetrycznie rozplanowanym wnętrzu. Oś główną cmentarza wytycza aleja główna, na przedłużeniu, której  ulokowana została kapliczka cmentarna. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 w roku 2022 udało się przeprowadzić remont cmentarza, kapliczki oraz renowację zabytkowych krzyży. Na realizację projektu pn: „Dziedzictwo, które łączy regiony” Gmina otrzymała 53 014, 19 euro. W ramach projektu oprócz rekonstrukcji remontu cmentarza i kapliczki oraz renowacji zabytkowych krzyży Gmina Orły wydała folder w języku polsko- słowackim opisujący historię I wojny światowej na pograniczu Polski i Republiki Słowackiej. Na Słowacji została zorganizowana również konferencja podczas, której wykładowcy z Polski i Słowacji przedstawili historię I wojny światowej na pograniczy polsko- słowackim. Dzięki realizacji projektu Gmina Orły nawiązała współpracę z partnerem zagranicznym po stronie Słowackiej. Mamy nadzieję, że rozwijająca się współpraca przyniesie pozytywne efekty dla obydwu stron.
 
Gmina Orły realizowała zadanie pn.:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orły"

Gmina Orły realizowała zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orły
 
Przedsięwzięcie dofinansowane zostało w ramach programu priorytetowego  „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  w wysokości 15 300,00 zł. 
Celem projektu  jest wyeliminowanie negatywnych skutków dla zdrowia mieszkańców gminy Orły spowodowanych azbestem oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez oczyszczanie obszaru gminy z azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Prace obejmowały demontaż, odbiór, transport i utylizacje płyt azbestowych. Prace prowadzone były na terenie 24 nieruchomości.
W wyniku realizacji zdania objętego umową usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest  w  ilości  45,60 Mg a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 32 813,10  zł.
Cyfrowe gminyGminą Kańczuga oraz Gminą Orły wraz z Miastem Radymno, Gminą Adamówka, Gminą i Miastem Kańczuga realizuje projekt pn.

Cyfrowe gminy – podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”

 

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez Miasto Radymno, Gminę Adamówka, Miasto i Gminę Kańczuga, Gminę Orły.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 322 400,67 zł

Realizacja projektu wpłynie na:

 • zwiększenie zakresu usług publicznych oferowanych przez gminy w formie elektronicznej (czyli e-usług),
 • szybszy i bardziej efektywny dostęp do udostępnionych informacji,
 • usprawnienie i przyspieszenie obsługi mieszkańców, dzięki elektronizacji obsługi spraw w urzędzie,
 • poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i chorych, dzięki możliwości załatwienia spraw urzędowych przez internet.

e-usługi, z których będzie można skorzystać w Radymnie dzięki realizacji projektu:

 • e-płatności – podatek rolny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek rolny osób prawnych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osoby prawne,
 • e-płatności – podatek leśny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek leśny osób prawnych,
 • e-płatności – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-płatności – podatek od środków transportu,
 • e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
 • e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • pozyskanie informacji o numerach działek i ich powierzchniach,
 • sprawdzanie sposobu zagospodarowania działek,
 • pozyskiwanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych,
 • pozyskiwanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg.

e-usługi, z których będzie można skorzystać w Gminie Adamówka dzięki realizacji projektu:

 • e-płatności – podatek rolny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek rolny osób prawnych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osoby prawne,
 • e-płatności – podatek leśny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek leśny osób prawnych,
 • e-płatności – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-płatności – podatek od środków transportu,
 • e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
 • e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • pozyskanie informacji o numerach działek i ich powierzchniach,
 • sprawdzanie sposobu zagospodarowania działek,
 • pozyskiwanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych,
 • pozyskiwanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg.

e-usługi, z których będzie można skorzystać w Gminie Kańczuga dzięki realizacji projektu:

 • e-płatności – podatek rolny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek rolny osób prawnych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osoby prawne,
 • e-płatności – podatek leśny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek leśny osób prawnych,
 • e-płatności – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-płatności – podatek od środków transportu,
 • e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
 • e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach.

e-usługi, z których będzie można skorzystać w Gminie Orły dzięki realizacji projektu:

 • e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
 • e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • pozyskanie informacji o numerach działek i ich powierzchniach,
 • sprawdzanie sposobu zagospodarowania działek.
Przebudowa drogi gminnej łączącej sołectwo Małkowice i Walawa

Operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej łączącej sołectwo Małkowice i Walawa”
Wartość zadania 339 072,48 PLN
Wartość dofiansowania 215 751,00 PLN

Cel operacji:
Poprawa jakości warunków życia mieszkańców lokalnej społeczności poprzez przebudowę drogi gminnej łączącej sołectwo Małkowice i Walawa o długości 990 metrów.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Orły

Głównym celem projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Orły" współfinansowan w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest zmniejszenie energochłonnosci obiektów szkolnych i kulturowych Gminy Orły oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksowa termomodernizacje gminnych budynków uzytecznosci publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych zródeł energii.
Projekt realizuje nastepujace mierzalne cele szczegółowe (cele na poziomie produktu i rezultatu):
-zwiekszenie liczby inicjatyw zwiazanych z ochrona powietrza
-wzrost liczby efektywnych energetycznie budynków uzytecznosci publicznej poprzez ich kompleksowa
termomodernizacje
-ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczen do atmosfery
-zwiekszenie wykorzystania zasobów energii odnawialnej
-poprawa efektywnosci energetycznej obiektów uzytecznosci publicznej w Gminie Orły
W ramach projektu osiagniete zostana takze ponizsze długofalowe korzysci (oddziaływania społeczno-gospodarcze):
-Zmniejszenia zachorowalnosci na choroby zwiazane z pyłkami jak pylicy płuc, zaburzenia reprodukcji oraz alergie.
-Zmniejszenia zachorowalnosci uzytkowników budynków uzytecznosci publicznej, zmniejszenie ryzyka szkodliwych
przeciagów.
-Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków zajmowanych przez obiekty uzytecznosci publicznej w Gminie Orły.
-Poprawa warunków prowadzenia działalnosci w placówkach edukacyjnych i kulturowych w Gminie Orły.
-Wzrost atrakcyjnosci gminy pod wzgledem turystycznym i inwestycyjnym.


rpo.wrotapodkarpackie.pl/ 
NOWY PLAC ZABAW W ZADĄBROWIU
NOWY PLAC ZABAW W ZADĄBROWIU
 
17 października został oddany do użytku nowy plac zabaw przy blokach w Zadąbrowiu- Gmina Orły. Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Na otwarcie placu zabaw przyszło dużo dzieci chętnych do wypróbowania nowo zamontowanych urządzeń. Zostało zorganizowane również ognisko, na którym każdy mógł upiec sobie kiełbasę oraz odpocząć chwilę od zabawy.
pozostałe
Wykonanie podłogi plenerowej przy Domu Ludowym w Olszynce
Wykonanie podłogi plenerowej przy Domu Ludowym w Olszynce
 
W listopadzie przy Domu Ludowym w Olszynce w Gminie Orły wykonano podłogę plenerową z kostki brukowej. Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
W ramach integracji mieszkańcy wspólnie uczestniczyli w organizacji święta rodziny.
„Modernizacja fontanny w centrum wsi Orły”


„Modernizacja fontanny w centrum wsi Orły”

W listopadzie w centrum miejscowości Orły wykonano modernizację fontanny. Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.Utworzenie partnerstwa międzynarodowego w zakresie współpracy gospodarczej- kreowanie prawidłowych sposobów zarządzania strefami biznesu w gminie Orły

 

Gmina Orły, jako beneficjent realizuje projekt pn. "Utworzenie partnerstwa międzynarodowego w zakresie współpracy gospodarczej- kreowanie prawidłowych sposobów zarządzania strefami biznesu w gminie Orły”

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

w ramach FUNDUSZU STUDY TOUR Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy Projekt pn. "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" Działanie 5 Fundusze Grantowe w kwocie 99 530,51 zł 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Wizyta study tour odbyła się w dniach od 1 do 7 czerwca 2014 r. 

Główne działania

 • Wizyta studyjna odbyła się w dniach od 1 do 7 czerwca 2014 roku, w gminie Gossau Szwajcaria w celu poznania przedsiębiorczości i dobrych praktyk funkcjonowania stref ekonomicznych (biznes park).

Po co to wszystko i jakie ma przynieść skutki

Strony deklarują zgodnie wolę nawiązania współpracy w następujących formach:

-będą zachęcać lokalnych przedsiębiorców do nawiązywania dwustronnych kontaktów,

-postanawiają dążyć do wzajemnego poznania się, swojej kultur)/ i historii, do zbudowania więzi zaufania i przyjaźni między swoimi społecznościami lokalnymi,

-za pośrednictwem delegacji oficjalnych i grup roboczych będą wymieniać doświadczenia w zakresie rozwoju regionalnego i poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców obu regionów, małych i średnich przedsiębiorców, a zwłaszcza producentów i wytwórców produktów regionalnych i artykułów ekologicznych,

-będą wspierać działania w zakresie promocji produktów lokalnych i regionalnych, w tym turystycznych i ekologicznych.

 

► www.programszwajcarski.gov.pl

► www.swiss-contribution.admin.ch

► www.alp-carp.com

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

 

                                                             

 

Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarz Imprez
<< Czerwiec >>

2023-06-01

Czwartek

2023-06-02

Piątek

2023-06-03

Sobota

2023-06-04

Niedziela

2023-06-05

Poniedziałek

2023-06-06

Wtorek

2023-06-07

Środa

Czerwiec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

d1764cb6709cf585471a320624a52ced
http://www.alp-carp.com/http://www.wrota.podkarpackie.pl/http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013http://www.powiat.przemysl.pl/http://www.arimr.gov.pl/http://www.pup.przemysl.pl/
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.