This is alternative content.

Jesteś tutaj:
Dziedzictwo które łączy regiony


Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Drohojowie jest miejscem pochówku żołnierzy armii austro- węgierskiej, niemieckiej, rosyjskiej, poległych prawdopodobnie w 1919 roku. Cmentarz zlokalizowany jest niedaleko zabudowań wsi w północnej części. Znajduje się na niewielkim wzgórzu i w połączeniu z zadrzewieniem tworzy wyraźny akcent w krajobrazie. Cmentarz posiada kształt regularnego pięcioboku o symetrycznie rozplanowanym wnętrzu. Oś główną cmentarza wytycza aleja główna, na przedłużeniu, której  ulokowana została kapliczka cmentarna. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 w roku 2022 udało się przeprowadzić remont cmentarza, kapliczki oraz renowację zabytkowych krzyży. Na realizację projektu pn: „Dziedzictwo, które łączy regiony” Gmina otrzymała 53 014, 19 euro. W ramach projektu oprócz rekonstrukcji remontu cmentarza i kapliczki oraz renowacji zabytkowych krzyży Gmina Orły wydała folder w języku polsko- słowackim opisujący historię I wojny światowej na pograniczu Polski i Republiki Słowackiej. Na Słowacji została zorganizowana również konferencja podczas, której wykładowcy z Polski i Słowacji przedstawili historię I wojny światowej na pograniczy polsko- słowackim. Dzięki realizacji projektu Gmina Orły nawiązała współpracę z partnerem zagranicznym po stronie Słowackiej. Mamy nadzieję, że rozwijająca się współpraca przyniesie pozytywne efekty dla obydwu stron.
 
Gmina Orły realizowała zadanie pn.:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orły"

Gmina Orły realizowała zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orły
 
Przedsięwzięcie dofinansowane zostało w ramach programu priorytetowego  „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”  z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  w wysokości 15 300,00 zł. 
Celem projektu  jest wyeliminowanie negatywnych skutków dla zdrowia mieszkańców gminy Orły spowodowanych azbestem oraz likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko poprzez oczyszczanie obszaru gminy z azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Prace obejmowały demontaż, odbiór, transport i utylizacje płyt azbestowych. Prace prowadzone były na terenie 24 nieruchomości.
W wyniku realizacji zdania objętego umową usunięto i unieszkodliwiono odpady zawierające azbest  w  ilości  45,60 Mg a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 32 813,10  zł.
Cyfrowe gminyGminą Kańczuga oraz Gminą Orły wraz z Miastem Radymno, Gminą Adamówka, Gminą i Miastem Kańczuga realizuje projekt pn.

Cyfrowe gminy – podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły”

 

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

Celem projektu jest udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez Miasto Radymno, Gminę Adamówka, Miasto i Gminę Kańczuga, Gminę Orły.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 322 400,67 zł

Realizacja projektu wpłynie na:

 • zwiększenie zakresu usług publicznych oferowanych przez gminy w formie elektronicznej (czyli e-usług),
 • szybszy i bardziej efektywny dostęp do udostępnionych informacji,
 • usprawnienie i przyspieszenie obsługi mieszkańców, dzięki elektronizacji obsługi spraw w urzędzie,
 • poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i chorych, dzięki możliwości załatwienia spraw urzędowych przez internet.

e-usługi, z których będzie można skorzystać w Radymnie dzięki realizacji projektu:

 • e-płatności – podatek rolny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek rolny osób prawnych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osoby prawne,
 • e-płatności – podatek leśny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek leśny osób prawnych,
 • e-płatności – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-płatności – podatek od środków transportu,
 • e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
 • e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • pozyskanie informacji o numerach działek i ich powierzchniach,
 • sprawdzanie sposobu zagospodarowania działek,
 • pozyskiwanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych,
 • pozyskiwanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg.

e-usługi, z których będzie można skorzystać w Gminie Adamówka dzięki realizacji projektu:

 • e-płatności – podatek rolny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek rolny osób prawnych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osoby prawne,
 • e-płatności – podatek leśny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek leśny osób prawnych,
 • e-płatności – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-płatności – podatek od środków transportu,
 • e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
 • e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • pozyskanie informacji o numerach działek i ich powierzchniach,
 • sprawdzanie sposobu zagospodarowania działek,
 • pozyskiwanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych,
 • pozyskiwanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg.

e-usługi, z których będzie można skorzystać w Gminie Kańczuga dzięki realizacji projektu:

 • e-płatności – podatek rolny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek rolny osób prawnych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek od nieruchomości osoby prawne,
 • e-płatności – podatek leśny osób fizycznych,
 • e-płatności – podatek leśny osób prawnych,
 • e-płatności – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-płatności – podatek od środków transportu,
 • e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
 • e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach.

e-usługi, z których będzie można skorzystać w Gminie Orły dzięki realizacji projektu:

 • e-deklaracja odpady – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • e-zaświadczenie podatki – wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych,
 • e-zaświadczenie księgowość – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • pozyskanie informacji o numerach działek i ich powierzchniach,
 • sprawdzanie sposobu zagospodarowania działek.
Przebudowa drogi gminnej łączącej sołectwo Małkowice i Walawa

Operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej łączącej sołectwo Małkowice i Walawa”
Wartość zadania 339 072,48 PLN
Wartość dofiansowania 215 751,00 PLN

Cel operacji:
Poprawa jakości warunków życia mieszkańców lokalnej społeczności poprzez przebudowę drogi gminnej łączącej sołectwo Małkowice i Walawa o długości 990 metrów.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Orły

Głównym celem projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Orły" współfinansowan w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest zmniejszenie energochłonnosci obiektów szkolnych i kulturowych Gminy Orły oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksowa termomodernizacje gminnych budynków uzytecznosci publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych zródeł energii.
Projekt realizuje nastepujace mierzalne cele szczegółowe (cele na poziomie produktu i rezultatu):
-zwiekszenie liczby inicjatyw zwiazanych z ochrona powietrza
-wzrost liczby efektywnych energetycznie budynków uzytecznosci publicznej poprzez ich kompleksowa
termomodernizacje
-ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczen do atmosfery
-zwiekszenie wykorzystania zasobów energii odnawialnej
-poprawa efektywnosci energetycznej obiektów uzytecznosci publicznej w Gminie Orły
W ramach projektu osiagniete zostana takze ponizsze długofalowe korzysci (oddziaływania społeczno-gospodarcze):
-Zmniejszenia zachorowalnosci na choroby zwiazane z pyłkami jak pylicy płuc, zaburzenia reprodukcji oraz alergie.
-Zmniejszenia zachorowalnosci uzytkowników budynków uzytecznosci publicznej, zmniejszenie ryzyka szkodliwych
przeciagów.
-Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków zajmowanych przez obiekty uzytecznosci publicznej w Gminie Orły.
-Poprawa warunków prowadzenia działalnosci w placówkach edukacyjnych i kulturowych w Gminie Orły.
-Wzrost atrakcyjnosci gminy pod wzgledem turystycznym i inwestycyjnym.


rpo.wrotapodkarpackie.pl/ 
DNI ORŁÓW
DNI ORŁÓW 
2 lipca bieżącego roku na boisku przy Szkole Podstawowej w Orłach, odbyły się organizowane przez Wójta Gminy Orły oraz Gminny Klub Sportowy „Viking”. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Wydarzenie dofinansowano z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. 
Wykonanie podłogi plenerowej przy Domu Ludowym w Olszynce
Wykonanie podłogi plenerowej przy Domu Ludowym w Olszynce
 
W listopadzie przy Domu Ludowym w Olszynce w Gminie Orły wykonano podłogę plenerową z kostki brukowej. Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.
W ramach integracji mieszkańcy wspólnie uczestniczyli w organizacji święta rodziny.
„Modernizacja fontanny w centrum wsi Orły”


„Modernizacja fontanny w centrum wsi Orły”

W listopadzie w centrum miejscowości Orły wykonano modernizację fontanny. Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.Utworzenie partnerstwa międzynarodowego w zakresie współpracy gospodarczej- kreowanie prawidłowych sposobów zarządzania strefami biznesu w gminie Orły

 

Gmina Orły, jako beneficjent realizuje projekt pn. "Utworzenie partnerstwa międzynarodowego w zakresie współpracy gospodarczej- kreowanie prawidłowych sposobów zarządzania strefami biznesu w gminie Orły”

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

w ramach FUNDUSZU STUDY TOUR Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy Projekt pn. "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy" Działanie 5 Fundusze Grantowe w kwocie 99 530,51 zł 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Wizyta study tour odbyła się w dniach od 1 do 7 czerwca 2014 r. 

Główne działania

 • Wizyta studyjna odbyła się w dniach od 1 do 7 czerwca 2014 roku, w gminie Gossau Szwajcaria w celu poznania przedsiębiorczości i dobrych praktyk funkcjonowania stref ekonomicznych (biznes park).

Po co to wszystko i jakie ma przynieść skutki

Strony deklarują zgodnie wolę nawiązania współpracy w następujących formach:

-będą zachęcać lokalnych przedsiębiorców do nawiązywania dwustronnych kontaktów,

-postanawiają dążyć do wzajemnego poznania się, swojej kultur)/ i historii, do zbudowania więzi zaufania i przyjaźni między swoimi społecznościami lokalnymi,

-za pośrednictwem delegacji oficjalnych i grup roboczych będą wymieniać doświadczenia w zakresie rozwoju regionalnego i poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców obu regionów, małych i średnich przedsiębiorców, a zwłaszcza producentów i wytwórców produktów regionalnych i artykułów ekologicznych,

-będą wspierać działania w zakresie promocji produktów lokalnych i regionalnych, w tym turystycznych i ekologicznych.

 

► www.programszwajcarski.gov.pl

► www.swiss-contribution.admin.ch

► www.alp-carp.com

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

 

 

                                                             

 

Usówanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orły
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Kalendarz Imprez
<< Lipiec >>

2024-07-17

Środa

2024-07-18

Czwartek

2024-07-19

Piątek

2024-07-20

Sobota

2024-07-21

Niedziela

2024-07-22

Poniedziałek

2024-07-23

Wtorek

Lipiec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

d1764cb6709cf585471a320624a52ced
http://www.alp-carp.com/http://www.wrota.podkarpackie.pl/http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013http://www.powiat.przemysl.pl/http://www.arimr.gov.pl/http://www.pup.przemysl.pl/
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.